Windykacja sądowa i egzekucja

Windykacja sądowa i egzekucja należności biznesowych.

Postępowanie sądowe jest szczególnym etapem bardziej zabezpieczania niż dochodzenia należności. Nie zawsze prowadzi bezpośrednio do ich odzyskania, jest jednak warunkiem wszczęcia egzekucji komorniczej.

Pozwala uniknąć przedawnienia wierzytelności, rozstrzygnąć spory niemożliwe do rozwiązania w drodze polubownych czynności. Windykację sądową rozpoczynamy zawsze po wyrażeniu pisemnej zgody wierzyciela w formie pełnomocnictwa procesowego. W większości przypadków materiał dowodowy pozwala na przeprowadzenie sprawy przed sądem w trybie nakazowym lub upominawczym.

Windykacja egzekucyjna może być prowadzona dla spraw zleconych bezpośrednio do tego etapu lub może być uzupełnieniem procesu dotychczasowej obsługi. W imieniu wierzyciela składamy wszelkie niezbędne wnioski, udzielamy komornikowi informacji na temat stanu majątkowego dłużnika oraz dbamy o prawidłowy przebieg egzekucji.

Zakończenie postępowania w każdym przypadku oznacza sukces wierzyciela. Jest on oczywisty, jeśli Komornik wyegzekwuje całą należność. Jednakże i wydanie przez Komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jego bezskuteczności pozwala uznać wierzytelność za koszt uzyskania przychodu oraz odzyskać nadpłacony podatek.

Możliwość zastosowania Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – postępowanie sądowe na koszt dłużnika.